Đội ngũ giáo viên
Nguyễn Gia Việt

Nguyễn Gia Việt

Việt Nam

Tiến Sỹ New Zealand

Giám khảo Quốc Tế CAE(C1), Giám đốc chuyên môn

Hà Văn Xuân

Hà Văn Xuân

Việt Nam

Thạc sỹ Australia

Giám Khảo Quốc Tế PET(B1), P. Giám đốc chuyên môn

Trương Đình Thăng

Trương Đình Thăng

Việt Nam

Tiến Sỹ New Zealand

Trần Hải Ngọc

Trần Hải Ngọc

Việt Nam

NCS Tiến Sỹ Australia

Giảng viên ĐH Hà Tĩnh

Nguyễn Hoài Nam

Nguyễn Hoài Nam

Việt Nam

Tiến Sỹ

NCS Tiến Sỹ tại New Zealand

Lê Thị Thảo

Lê Thị Thảo

Việt Nam

Thạc Sỹ

Thạc Sỹ tại India, Giám khảo Quốc tế PET(B1), Giảng viên ĐH Hà Tĩnh

Trần Thị Mai Hoa

Trần Thị Mai Hoa

Việt Nam

Thạc Sỹ Sư Phạm Tiếng Anh

Đậu Thị Mai Phương

Đậu Thị Mai Phương

Việt Nam

Thạc Sỹ Sư Phạm Tiếng Anh

Giảng viên ĐH Hà Tĩnh

Matthew Berry

Matthew Berry

Anh

Đại Học

Tahran Sloan

Tahran Sloan

Anh

Đại Học

Jon Anthony Clark

Jon Anthony Clark

Australia

Đại Học

Paul Price

Paul Price

Mỹ

Đại Học

Jenrica Queen

Jenrica Queen

Philippines

Đại Học

Trần Minh Đức

Trần Minh Đức

Việt Nam

Đại học sư phạm Tiếng Anh

P.Trưởng khoa Ngoại ngữ - Đh Hà Tĩnh

Phạm Thị Cát Tường

Phạm Thị Cát Tường

Việt Nam

Đại học sư phạm Tiếng Anh

Giảng viên ĐH Hà Tĩnh

Lê Thị Hòa

Lê Thị Hòa

Việt Nam

Đại học sư phạm Tiếng Anh

Võ Thị Mai Phương

Võ Thị Mai Phương

Việt Nam

Đại học sư phạm Tiếng Anh

Trần Thị Thu Hiền

Trần Thị Thu Hiền

Việt Nam

Đại học sư phạm Tiếng Anh

Chứng chỉ tiếng anh Quốc tế B2

Lê Thị Thảo

Lê Thị Thảo

Việt Nam

Đại học sư phạm Tiếng Anh

Nguyễn Thị Tuyết Minh

Nguyễn Thị Tuyết Minh

Việt Nam

Đại học sư phạm Tiếng Anh

Trần Ly Na

Trần Ly Na

Việt Nam

Đại học sư phạm Tiếng Anh

Chứng chỉ tiếng anh Quốc tế B2

Nguyễn Thị Thêm

Nguyễn Thị Thêm

Việt Nam

Đại học sư phạm Tiếng Anh

Hoàng Thị Huế

Hoàng Thị Huế

Việt Nam

Đại học sư phạm Tiếng Anh

Chứng chỉ tiếng anh Quốc tế B2

Lữ Thị Thu Thủy

Lữ Thị Thu Thủy

Việt Nam

Đại học sư phạm Tiếng Anh

Phạm Thị Diễm My

Phạm Thị Diễm My

Việt Nam

Đại học sư phạm Tiếng Anh

Nguyễn Thị Thương

Nguyễn Thị Thương

Việt Nam

Đại học sư phạm Tiếng Anh

Gregory Reed

Gregory Reed

Mỹ

Đại Học

Danny Sargeant

Danny Sargeant

New Zealand

Đại Học

Jennifer Forret

Jennifer Forret

New Zealand

Đại Học

Nicola Virgilio

Nicola Virgilio

Mỹ

Đại Học